1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 165: #

jer. Jan z Jihlavy --- 17. 5. 2007
Nanebevstoupení

Dnes je svátek Nabevstoupení Páně

...byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.
A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu
a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet."
Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma...
(Skutky 1,9 a dal.)


Po čtyřiceti dnech, kdy se vzkříšený Kristus zjevoval na zemi, odchází zvláštním způsobem z této země - vznesl se vzhůru. Místo něj má po zemi a lidskými dějinami putovat jeho „mystické tělo“ - Církev, plná Ducha Svatého a Pravdy.

Když se Pán Ježíš před zraky shromážděných svých učedníků vznesl na nebe, ukazuje se tím, že lidství, které na sebe Syn Boží přijal, je vynášeno k Bohu. Lidem je otevřena cesta do nebe. Ježíš Kristus ji otevřel a zve na ni všechny lidi.

Křesťan je člověk k nebi hledící. Žije pro nebe. A vyhlíží druhý příchod „toho Ježíše“, o němž je psáno: „...znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“

V Jerusalemě je jedno zvláštní místo: kousek skály, na kterém stál Ježíš, než se vznesl vzhůru. Je to poslední místo, jehož se dotklo tělo Páně. Zůstal tam doposavad patrný otisk lidské nohy.

Je to vlastně místo, které v jistém slova smyslu spojuje nebe se zemí.

Dnes je schováno za zdí, která je vybudována kolem něj. Majitelem toho místa je muslim. Nedovoluje se, aby tam byla umístěna ikona. Ale smějí se tam zapalovat svíčky. Za přístup k tomuto posvátnému kousku povrchu zemského zaplatíte jeden dolar.

Myslím, že osud tohoto mimořádného pozemského místečka je výstižnou ikonou duchovní situace našeho světa.

Monašky z jerusalemského monastýru sv. Marie z Magdaly na hoře Olivetské se každoročně na svátek Nanebevstoupení snaží vykonat bohoslužebný průvod k místu, kde se noha Ježíšova odpoutala od země. V některých letech se to podaří, jindy nikoliv, protože někdo tuto bohoslužbu zakáže či ji znemožní uskutečnit. Mnišky prý hodnotí uplynulý rok (jestli byl dobrý či špatný) vždy podle toho, jestli se jim pouť podaří či nezdaří vykonat.
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz