1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 173: #

Administrátor --- 6. 6. 2007
Další americké základny budou v Rumunsku

Starověrci se obávají, že zůstanou bez rybolovu

Poslanec rumunského parlamentu vypráví, proč bojuje proti otevření vojenských základen USA v Rumunsku

V interview „Čas pro novinky“ uvedl poslanec rumunského parlamentu Miron Ignat, proč vystupuje proti budování amerických vojenských základen na území Rumunska. Ignat zastupuje v parlamentu společenství Lipovanů, což je etnická skupina ruských staroobřadců, která (v 18. stol.) našla útočiště na okrajích ottomanské říše. Podle tradice bydleli v lipových domech - od toho jejich název. V současnosti je jich 37 tisíc (bylo jich asi 100 tis.) Žijí soudržně v deltě Dunaje.

Ignat byl 2. května 2007 jediným, kdo hlasoval proti rozmístění základen USA na rumunském území. Říká: „Rumunsko je člen NATO, bylo by tedy logické, kdyby zde byly základny NATO, na kterých by sloužili ne jenom Američané, ale Italové, Slováci, Bulhaři i rumunští vojáci... a EU může mít po letech i své ozbrojené síly...“
„Pobýval jsem v lipovanských vesnicích v dunajské deltě - v Žurilovce a Sariku, a zde je rybolov hlavním zdrojem příjmů. Vesnička Žurilovka je vzdálena 5 km od cvičiště Babadar, což je jedna z budoucích základen USA. Vesnice Sarik je vzdálena 7 km. Lidé se na mne obraceli s dotazy: »Co bude s tím cvičištěm? Když tam jsou manévry rumunské armády a střílí se ze zbraní těžkého kalibru, třesou se nám nejen okna ale i stěny domů. Co bude s našimi domy za pět let? Když probíhají cvičení, máme zakázán rybolov. Někdy sedíme doma celý týden. Kdo nám uhradí ztrátu, až tu budou Američané?«“ vypráví Ignat a dodává:
„Již dva Rumuni byli na rumunském území zabiti Američany z neopatrnosti. Tito vojáci nebyli nikterak potrestáni. V tichosti je vrátili do vlasti. A o smrti obyvatele Konstancie při cvičení Američanů na vojenské letecké základně, kterou Rumunsko přenechalo americkým vojskům na začátku kampaně v Afghanistánu a Iráku, nepadlo v tisku ani jediné slovo.“
(Bukurešť, „Čas na novinky“, 4.6.2007)

---------------------------------------

Malé zamyšlení

Takže další vojenská základna, další stíhačky, další rakety, další radary, další jaderný arsenál, další napětí, další frustrace těch, proti nimž jsou tyto rakety instalovány, další zloba v odpověď na další povýšeneckou aroganci...

Myslím si, že se Američané málo snaží porozumět světu. Vypadá to tak, že jsou tak zaujati svým způsobem života a obdivují se už jen sami sobě, až zcela přijali myšlenku, že jejich způsob života je to nejlepší pro všechny lidi na světě. Je to svého druhu nábožná víra - víra v Ameriku, uctívání Ameriky. Alespoň to působí takovým dojmem. Věří v americkou demokracii, americký sen, americký fotbal, americkou ekonomiku, americké hamburgery, vědu a NASA, dolar, auta, zábavu, - a zbraně. A že nemohou pro lidstvo udělat nic lepšího, než šířit americký způsob života po celé planetě, třeba i za pomoci násilí, až bude všude jen mír - „americký mír“ (není to nic nového - z dějin už známe tzv. „římský mír“, který svého času zahrnoval celý známý svět; do té doby, než se některé ty pacifikované nárůdky nedaly do pohybu a při tom - jakoby mimochodem - se vrhly na vnitřně se už rozkládající imperiální „věčné roma-polis“ a oškubaly ho jako slepici).

Mohl bych podepsat výrok L. Vaculíka o Americe: „Cítím povinnost předpokládat, že tam jsou i nějaké ctnosti a kultura.“ Doufám v to. I když - z dálky to tak dosti často nevypadá. A z takového Iráku nebo Bělehradu už vůbec ne. A v amerických ilegálních vězeních pro „podezřelé z terorismu“ tomu zřejmě věří sotvakdo.

Ameriko, Ameriko. Kdysi slavná, kdysi nadějí mnohých... Nyní, když se proti tobě obrací zloba celých mas jinak smýšlejících lidí a pronárodů, ty se ani nesnažíš porozumět jejich důvodům, obavám a argumentům. Ve své zahleděnosti do sebe se domníváš, že tě před touto zlobou prostě ochrání tvé sofistikované zbraně, kterými se snažíš pokrýt planetu.

Jak už kdosi nedávno napsal, existuje něco jako „moc bezmocných“ či válka bezbranných. Dalekonosnými raketami můžeš zvítězit jen nad tím, kdo má také podobné rakety a spoléhá na ně. Sebedokonalejší jaderný arsenál ti však není nic platný, když staneš proti mase lidí, kteří žádné rakety a radary nemají a tudíž na nic takového nespoléhají. Ale mají odhodlání. A s radostí obětují své vlastní životy. Pospíchají umřít v boji za svou věc. To jsou jejich zbraně. A tyto jejich zbraně jsou smrtonosnější než jakákoliv tvoje balistická raketa s jadernými hlavicemi. A právě tyto jejich zbraně pak většinou zcela scházejí v arsenálu těch, kdo mají jen ty své milované rakety.

Ty spoléháš na své rakety a nikoliv na své lidi, před kterými se musí tvůj prezident schovávat. Kdyby se neschovával, nepřežil by uprostřed svého vlastního lidu ani týden. Žádná osoba po celém světě se nemusí tak nákladně ukrývat - za nejlepší ochranku, za neprůstřelná skla, za kordony policie, za agenty FBI a CIA a za všelijaké tajné vykoumané metody...

Jak pošetilé je doufat, že tě ochrání, když budeš vzbuzovat strach. Každý tyran byl dříve či později smeten. Není lepšího důvodu k nenávisti než strach. Nebylo by lepší snažit se, aby tě všichni milovali?

Ameriko, pyšný ostrove blahobytu, který tyješ z celého světa. Všichni tě opustí, až uhodí tvoje hodina. Což nechápeš, kam kráčíš? Do nebes se povznášíš, ale co když budeš svržena? Vzpamatuj se; možná je ještě čas... Dnes už tě bije voda, vzduch, země i oheň, jimiž jsi pohrdala. Zítra tě mohou trhat na kusy ti, které přezíráš.

Připomenu ti jedno staré proroctví z Bible:

Scestně uvažují ti, kdo si mezi sebou říkají: "Krátký a strastiplný je náš život a proti skonu člověka není léku; neznáme nikoho, kdo by unikl z podsvětí.
Bez svého přičinění jsme se narodili a potom budeme, jako bychom nikdy nebyli. ...
Nuže tedy, užijme (si) zde dobrých věcí, chopme se všeho stvořeného rychle jako v mládí.
Opatřme si hojně vybraného vína a vonných mastí, ať nám neujde žádný květ jara.
Ověnčeme se poupaty růží, dříve než zvadnou.
Nikdo z nás ať se nestraní našich radovánek, co na tom, když zůstanou následky naší bujnosti, vždyť to je naše právo a takový náš los.
Deptejme chudého, i když je spravedlivý, nešetřme vdovy, nemějme ohled na šediny starce ve vysokém věku.
Naše síla ať je zákonem spravedlnosti; co je slabé, ukazuje se být (pro nás) bez užitku."
...
Hospodin se jim vysměje.
A budou zneuctěnou mrtvolou, navěky pohrdáni i mezi mrtvými. Neboť on je srazí po hlavě, že ani nehlesnou, vyvrátí je do základů a až do konce zůstanou úhorem, ocitnou se v mukách a jejich památka zanikne.
Při zúčtování svých hříchů přijdou zlomeni strachem, a jejich nepravosti je usvědčí tváří v tvář.
...
(Hospodin) vezme plnou zbroj svého rozhorlení a ozbrojí tvorstvo k odvetě proti nepřátelům.
Naostří pak náhlý hněv do kopí a (přírodní) svět spolu s Ním bude bojovat proti nerozumným lidem.
Půjdou přesně šípy blesků a jako z dobře ohnutého luku poletí z oblaků na cíle své.
Krupobití bude jako palba kamenů, plná hněvu, a padnou pod tím města, vzedme se nevolí proti nim mořská voda; proudy je pak zatopí prudce.
Proti nim povstane silný vítr a rozfouká je jako smršť; a zpustoší nepravost celou (jejich) zemi. Zločinnost vyvrátí trůny mocných. Slyšte tedy, králové, a mějte rozum! Poučte se, soudcové končin země! Slyšte, kdo ovládáte davy a jste pyšni na řady národů! Neboť vláda je vám dána od Hospodina a vaše moc od Nejvyššího!
...
Vždyť moc vám byla dána od Hospodina a vládu vám svěřil Nejvyšší. On si ověří vaše skutky a přezkouší záměry.
Měli jste sloužit jeho království, ale nebyli jste správnými soudci, Zákon jste nezachovávali a nejednali jste podle Boží vůle.
Děsivě a rychle na vás přijde: přísný soud stihne předáky.
Nepatrnému se dostane milosrdenství, zato mocní budou tvrdě pohnáni k odpovědnosti.
Neboť Vladař všech neustoupí před nikým, nedá se ovlivnit žádnou veličinou; vždyť on učinil malého i velkého a o všechny stejně pečuje.
Mocné však čeká přísný výslech.
Vám tedy, vládcové, platí má slova, abyste se naučili moudrosti a nepadli.

(Výběr z Knihy moudrosti Šalomounovy; korigováno podle církevně slovanského znění)

Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz