1247


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 310: #

Administrátor --- 4. 2. 2008
Zpráva z tisku

Vědce vyhodili z práce, nevěřil Darwinově teorii

Propuštěný biolog tvrdí, že jako odborník na akvarijní ryby mohl bez problémů vykonávat svoji práci i bez souhlasu s Darwinem.

Americký biolog Nathaniel Abraham zažaloval na sklonku minulého roku svého bývalého zaměstnavatele za to, že ho údajně neoprávněně propustil, když se Abraham přiznal, že nevěří v Darwinovu evoluční teorii. Právní firma, která Abrahama hájí, oznámila, že její klient žádá 500 000 dolarů jako odškodné.

4. 2. 2008 08:56 - BOSTON
Z právního hlediska je spor považován za střet vědy a kreacionismu. Po ukončení doktorátu byl Abraham zaměstnán v prestižním oceánografickém ústavu Woods Hole. Jako odborník na akvarijní rybičky a toxikologii se měl v laboratoři Marka E. Hahna podílet na projektu týkajícího se evoluce.

Abraham se jakožto křesťan Hahnovi v říjnu 2004 přiznal, že v Darwinovu teorii nevěří. Hahn ho v listopadu požádal, aby se místa vzdal, protože celý výzkum byl postaven na evoluční teorii, a tak byla práce i celý grant prezentován také uchazečům. Abraham byl z laboratoře propuštěn v prosinci.

Následující rok si na postup zaměstnavatele, který považuje za diskriminaci, stěžoval u massachusettské protidiskriminační komise. Ta letos jeho stížnost zamítla s tím, že ústav neměl jinou možnost, protože celá jeho práce je na učení o evoluci založena. Abraham se proto v prosinci loňského roku obrátil na soud.

Abraham tvrdí, že dal najevo, že je ochoten účastnit se výzkumu založeného na evolučním konceptu, ale že ho nadřízení postavili do situace, kdy mu dali na výběr buď uznat Darwinovu teorii jako fakt, anebo odejít. Nyní pracuje pětatřicetiletý biolog v baptistické škole ve Virginii.

(www.novinky.cz)

Takových případů jsou spousty. Za těch pár let, co tuhle problematiku letmo sleduji, už jsem se dočetl o celé řadě podobných praktik. Vědci si např. v Anglii stěžují, že ve vědeckých kruzích panuje strach. Ač mají někteří vůči Darwinovi velké výhrady, obávají se o tom hovořit, protože by je "všemocná darwinistická lobby" znemožnila.

Je zajímavé si všimnout, že z ducha, který kolem agresivně prosazované evoluční teorie vane, je dosti zřetelně patrné, že tu nejde ani o vědu, ani o hledání pravdy, ale o šíření ideologie. Pro nás křesťany je zvláště výrazný jeden z prvků této nesnášenlivé ideologie, jímž je její protibiblický a potažmo protikřesťanský osten. Armáda bílých plášťů bojující ve službách této ideologie se snaží za každou cenu (byť i nedůstojnými a vědy nehodnými metodami) dokázat, že Bible nemá pravdu.
Při tom se na Západě ve vědecké sféře neváhají užívat i praktiky známé u nás z dob reálného socialismu, kdy vládla mocná komunistická strana: kádrování, ideologické prověrky, profesní likvidace těch, kteří nemají "správné názory" či jsou dokonce nositeli "ideologické diverze".
Z ocitovaného článku je zajímavá zvláště poznámka, že po tomto vědci bylo požadováno cosi takového, jako "vyznání víry" v evoluci, což pochopitelně znamená zříci se biblické víry. Přestože byl schopen na tom výzkumném projektu pracovat, nebylo mu to dovoleno, protože neměl tu "správnou víru", která je od vědce vyžadována. To je z duchovního hlediska velice závažný moment.

Všimněte si, řeč tu není o vzdělání ale o víře. Tomu propuštěnému vědci nadřízený nevytýkal, že nemá dokončené školy, nebo nedosáhl nějaké vědecké hodnosti, nebo málo publikuje apod. Prostě nic neměli proti jeho vzdělání a vědecké profesionalitě. Důvodem propuštění byla jeho křesťanská víra, resp. absence víry v evoluci. To je zvláště pikantní, když si uvědomíme, že oficiální věda neustále hlásá, že věci týkající se jakékoliv víry člověka jsou mimo oblast jejího zájmu, protože ji zajímají fakta.
Vědec tedy musí považovat evoluční teorii prostě za faktum. Čili nepřemýšlet o ní. To je jako katolická definice víry: věřit znamená "za pravdu míti". Po vědci se žádá evoluci za pravdu míti - čili v ni bez přemýšlení věřit.
Evoluční teorie je modla, které se každý vědec musí povinně klanět, jinak je znemožněn a dehonestován. Prohlásí se o něm, že není dosti vzdělaný nebo nemá potřebnou úroveň, a nesežene zaměstnání.


Připomeňme si, že podstatou současné evoluční teorie je idea: svět, život a lidé vznikli náhodou a vyvinuli se tzv. "přirozeným výběrem", bez Boha. Pokud tohle má nějaký vědec přijmout, tak se tím musí nutně rozejít s biblickou vírou v Boha Stvořitele. (Dodávám, že pro tuhle chvíli není klíčové, jestli šest stvořitelských dnů, jak se o nich píše v Bibli, jsou dny v našem pojetí, nebo jestli je to šest nějakých etap, z nichž některé jsou třeba mnohem delší než náš 24hodinový den. Podstatné nyní pro nás je, že svět a život nevznikly náhodou a život se nevyvíjel sám od sebe nějakým přirozeným výběrem, ale je to stvoření, jehož průběh byl řízený vyšší inteligenci, dělo se podle plánu a má svého autora.) Jestli dnešní věda nedovoluje svým ovečkám, aby tuhle biblickou víru směly bez újmy vyznávat, pak taková věda nabývá zřetelně antikristovských kontur.

Takže těmito metodami se v západní civilizaci pomalu utváří situace, kdy materialističtí vědci v některých západních zemích mohou sebevědomě prohlašovat, že "každý uznávaný vědec bere evoluční teorii jako bezpečně prokázaný fakt". Samozřejmě, protože se mnohý vědec bojí, že by přestal být uznávaným, kdyby řekl, co si skutečně o evoluci myslí, a pak by se stal nezaměstnaným a neuznávaným. A to si ti, kteří nevynikají osobní statečností, dobře rozmyslí.

Západní společnost by však opravdu nějakou evoluci potřebovala. Je to tam stále jako za středověku. Kdo tenkrát dospěl bádáním k něčemu jinému, než hlásala neomylná katolická církev, musel o tom buď mlčet, nebo veřejně odvolat, nebo byl upálen. Dnes tenhle středověký duch žije na západních univerzitách a vědeckých ústavech; jenže mají místo magisteria katolické církve magisterium materialistické vědy, vystavěnou na neomylném učení "svaté" evoluce...

Závěrem poznámka, kterou bychom mohli pojmenovat:
Jak evolucionisté vytáhli do finálního útoku.

Jeden z prvních vážných střetů nastal kolem výstavy v Londýnském muzeu r. 1981.
Citujeme z knihy Spor o Darwina:
Informační brožura (k výstavě) tvrdila, že „představa evoluce přírodním výběrem není přísně řečeno vědecká", protože byla vytvořena spíš logickou dedukcí než na základě empirických důkazů. Dále uvedla postřeh, že „pokud je evoluční teorie pravdivá", přináší... Celkově výstava vyznívala tak, že je darwinismus důležitou teorií, ale ne něčím, o čem by se vůbec nedalo pochybovat.
Na tato relativistická vyjádření reagovali význační vědci velkým hněvem.
....Spor se odehrával na stránkách vědeckého časopisu Nature. Jeden z článků rozváděl myšlenku, že ... většina biologů „by radši přišla o svou pravici," než by začali větu slovy: „Pokud je evoluční teorie pravdivá..." To vyvolalo rozhořčenou odpověď 22 význačných biologů, které šokovalo, že Nature zastává názor, že teorie má být předkládána jako fakt.

Tlakům na to, jak se budou vyučovat přírodní vědy, se samozřejmě nevyhnulo školství. ... bylo přijato r. 1981 "Metodické prohlášení", jehož základní myšlenkou je umožnění vyučování evoluce, jak ji chápou darwinisté...
Pro darwinisty je plně naturalistická evoluce faktem, který je třeba se naučit, a nikoli názorem, nad nímž si lze klást otázky. Student může mlčky nevěřit, ale o důvodech, proč nevěří, studenti ani učitelé ve třídě hovořit nesmějí, aby nenakazili ostatní.
Přestože vnucování názorů není slučitelné s cílem vzdělávání, vnucování poznání je veškerou náplní vzdělávacího procesu. Vše tedy směřuje k prosazení jediné myšlenky: naturalistická evoluce patří do kategorie poznání, a nikoli pouhých názorů, takže odpor vůči ní pramení z nevědomosti, kterou se školství právem usiluje vymýtit.
Hlavní problémové oblasti jsou opomíjeny nebo minimalizovány. Žáci mají být ujišťováni v tom, že věda je spolehlivý podnik schopný samostatné korekce, že údajně vědecké námitky vůči přijímaným teoriím vědecká obec zvážila a odmítla, a že evoluce je vědecky přijímaný fakt. Způsob těchto formulací dělá dojem snahy spíš informace utajit, než s nimi seznamovat.

O motivech, které vědce vedly k tomu, že teorii společných předků přijali tak nekriticky, se můžeme jen dohadovat. Triumf darwinismu přispěl jasně k vzestupu prestiže profesionálních vědců a myšlenka automatického pokroku tak odpovídala duchu doby, že upoutala i mnoho náboženských představitelů. Vědci tuto teorii každopádně přijali před tím, než byla přísně prověřena, a potom použili veškerou svou autoritu k přesvědčení veřejnosti o tom, že naturalistické procesy stačí k vytvoření člověka z bakterie, a bakterie ze směsi chemických látek.

Skoro to už vypadá tak, že ve skutečnosti je materialistická věda jedním ze základních kamenů chystaného nového náboženství.

Svého zbožštění dosáhl darwinismus při oslavách 100. výročí vydání O vzniku druhů r. 1959. ... Z proslovu J. Huxleyho, při této příležitosti: „A konečně nám evoluční teorie umožňuje poznat, byť neúplně, charakteristické rysy nového náboženství, o němž si můžeme být jisti, že vznikne, aby sloužilo potřebám nadcházející éry."

Vybráno z knihy Phillipa E. Johnsona "Spor o Darwina ". Výběr z této knihy, obsahující některé základní vědecké námitky proti evoluční teorii a náčrt jejího náboženského a ideologického pozadí, je i dispozici zde.












Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz