1255


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 534: #

Administrátor --- 29. 6. 2009
Ze světa - v kanonické pravoslavné církvi nabývá na síle odpor vůči novotám

Řecké Vyznání víry proti ekumenismu

V Řecké pravoslavné církvi (jedná se o oficiální státní církev) se vzedmul veřejný protest proti účasti na ekumenismu. Protože se jedná o poměrně výrazný jev v církvi, s níž jsme v plné kanonické jednotě, ocituji něco z publikovaného článku o tomto textu, abychom si mohli učinit obrázek, co se to v Řecku vlastně děje. Váhu tomuto projevu dodávají jména osobností, která jsou tímto vyznáním víry. Nejedná se totiž o žádnou "partyzánštinu" ani o protest několika pochybných osob či o fanatiky zavrhující kanonickou církevní jednotu, nýbrž o seriosní text, pod nímž už je podepsáno šest metropolitů, dlouhá řada archimandritů, uznávaných starců, duchovních a známých teologů - jsou tam jména, která skutečně v Řecké církvi něco znamenají (vedle biskupů a vážených archimandritů zvláště poukazuji na svatohorské igumeny a starce či na proslulé teology z bohosloveckých škol). Mezi podepsanými archimandrity jsem našel i starce Chrysostoma z monastýru ct. Nikodima Svatohorce u Gumenissy.

---------------------

Níže tedy následuje překlad z ruského tisku:

Hierarchové a duchovenstvo oficiální Řecké církve vyvěsili na internetu "Vyznání víry proti ekumenismu", které mohou podepsat všichni, kdo si přejí.

Shromáždění pravoslavných kleriků a mnichů v Řecku přijala v dubnu 2009 "Vyznání víry proti ekumenismu", které je v současnosti k nahlédnutí na webu shromáždění, aby jej mohli podepsat všichni pravoslavní křesťané, kteří si to přejí.

Ve "Vyznání víry proti ekumenismu" se mj. praví:

»Ti z nás, kteří milostí Boží vyrostli v prostředí dogmat zbožnosti a ve všem následují Jednu svatou obecnou a apoštolskou Církev, věří, že jediná cesta ke spasení pro lidstvo spočívá ve víře ve Svatou Trojici, v učení Pána Ježíše Krista, v jednotě s jeho Tělem - svatou Církví. My, křesťané, kteří věříme ve Svatou Trojici, nemáme stejného Boha, jako jiná náboženství; náš Bůh není ani tím samým, jako mají tzv. monoteistická náboženství, jako např. judaismus či islám, která nevěří ve Svatou Trojici.

Kráčíme po cestě spásy, když následujeme svaté Otce a nepřekračujeme hranice, které položili. Držíme se beze změn toho, co ustanovili sněmy a svatí Otcové. Přijímáme vše, co přijali, zavrhujeme vše, co zavrhli. A nad to - vyhýbáme se společenství s těmi, kteří zavádějí novoty do pravoslavné věrouky. My k ní nic nepřidáváme, nic z ní neubíráme a nikterak ji neměníme.

Prohlašujeme, že papežství je lůnem herezí a klamů. Současné papežství se od církevního učení vzdálilo ještě více, než bylo ve středověku, a po 2. vatikánském koncilu se obrátilo k protestantismu.

V současné době byly překročeny všechny hranice ustanovené Otci. Už více není dělící čára mezi herezí a Církví, pravdou a klamem. Dokonce i hereze jsou dnes nazývány "církvemi", a mnohé z nich - jako např. papežství - jsou nazývány "církvemi - sestrami". Působení milosti (blahodati) Ducha Svatého je nyní přiznáváno i heretickým uskupením a jejich křty, jako i další svátosti (tajiny) jsou považovány platné (skutečné). Anathemy Sněmů jsou (prý) nadále neplatné, a tudíž mají být vymazány z liturgických knih.

Panhereze ekumenismu byla přijata mnohými pravoslavnými patriarchy, arcibiskupy, biskupy, kleriky a laiky. Proto prohlašujeme, že každý, kdo se účastní ekumenického hnutí, ať už zaujímá jakékoliv postavení v církevní organizaci, postupuje proti tradici svatých Otců, a tudíž proti nim samotným.

Jejich pozice tedy musí být zavržena a odsouzena všemi věrnými hierarchy a věřícími lidmi.«
Credo. ru

Plné znění textu "Vyznání víry proti ekumenismu" si lze přečíst v angličtině zde a řecký originál je tady. Podpisy pod vyznáním - aktualní stav (řecky). Zde si také můžete stáhnout aktualizovaný seznam popisů (soubor pro Excel).
----------------------

Mezi podepsanými pod "Vyznáním víry proti ekumenismu" je už šest kanonických pravoslavných biskupů (většina z oficiální Řecké pravoslavné církve, jeden z Kosova a Metochie):

Metropolita Kythery a Antikythery, Seraphim
Metropolita Etolský a Akarnaniský, Kosmas
Metropolita Pirea, Seraphim
Metropolita Gortynský a Megalopólský, Ieremias, profesor Theologické Athénské University
Metropolita Rašský a Prizrenský, Kosova a Metochie, Artemij
Metropolita Antinóis, Panteleimon

Dále archimandrité a představení monastýrů Svaté Hory Athos: Kutlumisiu, Xiropotamu, Karakallu, Konstamonitu. Podepsán je i představený monastýru Velké Meteory.

Protopresbyteři Georgios Metallinos a Theodoros Zísis, profesoři Athénské teologické univerzity.
Následují desítky archimandritů a představených monastýrů, a stovky jeromonachů, starců, kněží a mnichů, monašek... Celkem se včetně laiků podepsalo už přes 2200 pravoslavných křesťanů.Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz