1256


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 658: #

Administrátor --- 7. 6. 2010
Z tisku

Psychologie "je věda o biochemických reakcích v mozku"

Alespoň podle Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), poradního orgánu Vlády České republiky. Přeřadila totiž psychologii z oblasti společenskovědních a humanitních věd do oblasti věd o živé přírodě. Vyplývá to z Výzvy k podávání návrhů na členy poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Psychologie tak stanula po boku biologie, zoologie nebo ekologie krajiny. Člověk stanul po boku hemoglobinu, kůrovce a lipové aleje. Člověk a jeho duševní život není více, než řetězec fyziologických a biochemických reakcí. Když mu budeme trochu víc fandit, najdeme ve fungování jeho mozku možná i prvky kvantového hradla.

To je názorná ukázka současného směru myšlení společnosti. V člověku vidět pouhého živočicha, na lidské myšlení pohlížet jen jako elektro-chemické procesy v mozku, a duševní život člověka pak můžeme směle zařadit někam mezi fotosyntézu, metabolismus tuků a koloběh uhlíku v přírodě. Takto představovat člověka má dvě stránky: příjemnou a hrozivou. Tou příjemnou stránkou věci je, že vše je člověku dovoleno - neexistuje hřích, není potřeba bojovat s vášněmi. Tou méně příjemnou stránkou je, že končí veškeré naděje na vyšší poslání člověka, na vyšší smysl lidského života, než je ukojování životních potřeb a vášní. Ty se pak dokonce mění na smysl života. A ještě ke všemu - v rámci darwinistické evoluce je to vlastně v pořádku. Tím, že člověk (stejně jako jakýkoliv jiný živočich či rostlina) uspokojuje své tělesné žádosti, vlastně plní jediné vyšší poslání, které mu materialismus je ochoten přiřknout: zajišťuje přežití rodu a evoluční vývoj.

A tou nejhorší stránkou celé věci je, že budeme-li na člověka pohlížet jen jako na živočicha, pak vlastně není důvodu od něj očekávat něco více (když v rámci zvířecí morálky nebude důvodu odříci si smilstvo, kdo zajistí, že lidé nebudou krást a že se lidé budou ostýchat vraždy?). A kam to vede? Prohlásíme-li člověka za "v podstatě zvíře", pak není důvodu s člověkem jako se zvířetem nezacházet. Veškerá lidská důstojnost se v takovémto myšlenkovém systému stává jen iluzí, tenkým civilizačním nátěrem, který se může kdykoliv sloupnout. Postupně budou schváleny všechny možné hříchy: začalo to včera smilstvem, cizoložstvím a krádeží (moderní ekonomika je v podstatě institucializovaná loupež, která se stala součástí systému, kdy se lidé /ba celé společnosti/ navzájem okrádají, odírají a podvádějí - něco více jsem o tom psal zde), bude to pokračovat přes ospravedlnění dalších zvrácenosti: potratů, homosexuality, euthanasie a nakonec jistě i pedofilie - to je dnešek; a už se z mlhy vynořují chmurné obrysy toho, co čeká lidstvo zítra - mezi jiným je to (brutálně řečeno) chov člověka na maso (myslím tím orgány pro transplantace a jiné "léky", které ze lidských těl vyrábějí - a již není tajemstvím, že mnoho lidí je kvůli orgánům zabíjeno: političtí vězni v Číně, Srbové v Kosovu...). To je přece pouho-pouhý logický závěr celého toho procesu změny pohledu na člověka.
Je zajímavé, že ostatní společenské a humanitní vědy si svůj status udržely. Údivné: psychologie, která se zabývá podstatou a principy duševního života člověka, nepatří do oblasti věd o člověku, zatímco ostatní obory, které se zabývají výslednými produkty tohoto duševního dění (uměním, písemnictvím, právem, ekonomií), do věd o člověku (humanitních věd) patří. Patrně zde někde po cestě dochází k přeměně kvantity v kvalitu. (Pro mladší ročníky: zákon přechodu kvantity v kvalitu byl stavebním kamenem marxisticko-leninské ideologie).

Mimochodem, jakási podoba teto marx-leninské ideologie je osou evoluční teorie (ať už ji nazveme Darwinisem nebo jakkoliv jinak). Princip je zhruba takový: dá-li se bakterii k dispozici dostatečně dlouhá doba a je-li k dispozici dostatečně velké množství bakterií, tak se to nakonec povede! - z jedné z nich vnikne člověk. Čili kvantita času spolu s kvantitou jedinců dá jako výsledek vznik nové kvality. Co všechno člověk nevymyslí...
Podle Sigmunda Freuda, zakladatele psychoanalýzy, se nevědomí člověka projevuje ve snech, přeřeknutích a chybných výkonech. Je-li zařazení psychologie do věd o živé přírodě pouze chybným výkonem, potom se dovídáme hodně o mentalitě členů a členky RVVI: vidí lidi jako pudově řízené organismy, jejichž jedinou misí na tomto světě je vzájemně se požírat a přežít.

Podle mě je to hodně málo.

Konec citací z článku. Malým písmem moje komentáře.

(Celý článek na Britských listech)

P.S.

Současný vědecký materialismus (nebo materialistická věda) na svém propagandistickém tažení v podstatě dokončily to, o čem komunisti jen snili. Podařilo se jim ve vědomí už převládající části západní společnosti upevnit nový pohled na člověka, pohled, který je (alespoň v takovém rozšíření) v historii lidstva naprostým unikátem: člověk je zcela ztotožněn s tělem. Úplně pak odpadají diskuse o podstatě lidství, resp. složení člověka: jestli se skládá z těla a duše, nebo jenom z duše a tělo je pouhým dočasným vězením duše, jaké místo zde má pojem "lidský duch", jestli se duše převtěluje nebo nepřevtěluje atd. To vše je pro Západ pasé. Člověk = tělo. A hotovo. A duše (ve smyslu lidské psýchy) je produktem těla. Podobně jako játra vylučují žluč a je to jejich přirozená funkce, tak podle materialistické vědy mozek vylučuje myšlenky - čili tělesný orgán, jehož má člověk skoro plnou hlavu, fyziologicky produkuje mysl. A různé stavy mysli, které vznikají z poměrů různých hormonů v mozku, neurotransmiterů apod., to je ona tzv. "duše" - řekne materialista.

Věřící člověk si nutně musí položit otázku, co se to vlastně stalo se společností a potažmo s člověkem, že něco tak nízkého a zjevně nesmyslného se může tak široce rozšířit a tak pevně se zabudovat do myšlení společnosti? Jaké strašné ovoce toto odlidštění člověka ještě přinese?

Takovéto učení o člověku samozřejmě bezprostředně vede k podmíněnosti morálky i mravnosti. Mravní zákon již není nad člověkem, ale je ve službách člověka. To znamená, že pokud si většina lidí odhlasuje např., že v deseti letech všechny děti podstoupí inteligenční test a ty, které budou mít méně než 110 bodů, budou utraceny a rozebrány na orgány k prodloužení života inteligentním starým lidem (či bohatým, protože bohatství není těžké prohlásit za projev druhu inteligence), pak je to v tomto materialistickém systému možno uznat za plně "mravné". Touto cestou si může společnost schválit a přijmout jakýkoliv morální kodex a jakoukoliv "mravnost".

Rozšíření a upevnění materialistického světonázoru přivede svět do pekla (resp. přivede peklo na zemi).Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz