1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 809: #

Administrátor --- 26. 7. 2012
Řecko: vyjádření k nesprávným ekonomickým informacím o pravoslavné církvi

Řecká pravoslavná církev se ohradila proti dezinformační kampani

Publikován byl otevřený dopis archiepiskopa athénského a celého Řecka Jeronýma adresovaný vládě Řecka a Evropskému soudu ohledně daňové povinnosti Řecké pravoslavné církve a platů jejího duchovenstva. Připojen je komentář zpravodajské činnosti mezinárodních masmédií.

Představitel Řecké pravoslavné církve praví, že nikdo z novinářů z celého světa, kteří psali o této problematice, nekontaktoval církev, aby osobně získal bezprostřední informace o otázce daňové povinnosti chrámů a monastýrů po celé zemi.

"V evropském tisku jsou opakovaně publikovány nesprávné informace o daňové povinnosti Řecké pravoslavné církve a o platech řeckého duchovenstva. Autoři těchto zpráv nerespektují jakékoliv etické normy, když se vůbec neobracejí na tiskovou službu církve, aby si ověřili informace, které publikují, a získali k nim komentář a případné doplnění. To nás nutí uchýlit se následujícímu vysvětlení, aby byla známa pravda.

1.) Daňová povinnost církve.
Poslední daňové úlevy pro pravoslavnou církev (a zároveň úlevy pro všechna náboženství v Řecku bez výjimky) byly zrušeny 23. dubna 2010 zákonem No 3842/2010. Od té doby musí všechny právnické osoby pravoslavné církve platit:
1.) daně z nemovitostí (jejich výše je trojnásobně vyšší než u společenských organizací v zemi);
2.) daně z pronájmu ve výši 20% z obdržené sumy (vyšší než odpovídající daň pronájmu nemovitostí u fyzických osob);
3.) dodatečná daň na příjmy z nemovitostí a z pronajímaných pozemků ve výši 3%;
4.) zálohová platba za daně pro příští rok ve výši 55% z částky výše vzpomenuté dodatkové daně;
5.) daň z dědictví a darů ve výši 0,5% jejich výše;
6.) výběr 2,4% z každého peněžního vkladu věřících pro pravoslavné chrámy za výkon bohoslužebných úkonů.

Kromě toho jsou výše vzpomenuté církevní právnické osoby povinny platit řecké vládě všechny daně, které přicházejí do poklady od soukromých daňových plátců při uzavírání smluv s třetími osobami (daň za pronajaté služby, DPH apod.)

Dle daňových zákonů jsou od daně z nemovitosti osvobozeny jen chrámy a budovy dobročinných ústavů všech konfesí bez výjimky.

Řecká církev - její metropolie, farnosti, monastýry a církevní fondy - zaplatily tímto způsobem za rok 2011 do státní poklady daně v celkové částce 12.284.139 Euro.

2.) Výplata duchovenstvu.
Platy duchovním hradí řecká vláda v souladu s povinnostmi, které na sebe v r. 1833 vzala v rámci dohody o vztazích mezi církví a státem. Podle této dohody přešlo 65% (tj. dvě třetiny) církevních nemovitostí na stát.

Od té doby přibližně 96% majetku, který církvi zůstal, také přešlo na stát - ať už jednostranným aktem (tj. v důsledku řady zákonů přijatých řeckou vládou) nebo jakožto dary, které církev přinášela. Hromadné odevzdávání církevních zemědělských statků se dělo s cílem prokázat pomoc běžencům z Malé Asie (r. 1922) a dále zemědělcům bez půdy po roce 1945. Kromě toho, nejvýznamnější společenské budovy hlavního řeckého města (korpus vědeckých ústavů, nemocnic atd.) byly postaveny na církevních pozemcích, které byly státu poskytnuty za tímto účelem bezplatně.

Dnes tvoří velkou část církevního majetku lesní pozemky, u nichž je řeckou ústavou zakázána jakákoliv změna režimu používání a vlastníka. Městské církevní pozemky mají nevýznamnou rozlohu a většina z nich byla státem prohlášena za místa společenského využití, a to opět bez odpovídající kompenzace pravoslavné církvi (s ohledem na nedostatek finančních zdrojů městských zastupitelství). Stojí za poznámku, že plat, který si vydělají diákoni a kněží pravoslavné církve, je regulovaný stejným zákonem, jako v případě ostatních státních činovníků, a duchovním jsou prováděny stejné škrty a krácení mezd či dodatečné daně, jako ostatním Řekům.

3. Příjmy církve.
Církevní příjmy plynou z pronájmů těch nemovitostí, které církvi ještě zůstaly, z dividend z akcií Národní banky a z dobrovolných vkladů věřících. Nutno podotknout, že od r. 2008 je výplata dividend akcionářům Řecké banky omezena zákonem, a současně i trh s nemovitostmi prochází hlubokou krizí. Bez ohledu na to, podpořila Řecká církev v říjnu 2010 řeckou ekonomiku, když se účastnila na navýšení základního kapitálu Národní řecké banky vkladem 27 milionů Euro (tyto peníze si církev musela vypůjčit). Dnes tyto akcie nevynášejí dividendy a při jejich prodeji mají téměř nulovou hodnotu. Nutno zdůraznit, že církev nemá v Řecku příjmy z komerčních podniků a podnikatelské činnosti obecně.

4.) Sociální služba církve.
Ode dne vytvoření současného řeckého státu až do současnosti - a zvláště v těchto dnech, kdy náš lid trpí, - připravily a uskutečnily naše eparchie, farnosti a církevní fondy veliké množství akcí a dobročinných iniciativ pro pomoc potřebným. Dnes Řecká církev zajišťuje existenci: 2325 sbírek na pomoc potřebným, 10 dětských jeslí, 10 dětských školek, 19 útulků pro staré v Athénském archiepiskopátu a dalších 66 v ostatních eparchiích, 13 zdravotních klinik pro osoby s chronickými nemocemi, 8 ústavů pro osoby ze zvláštními potřebami, 10 nemocnic a lékařských středisek, 7 středisek psychického zdraví a hospiců, 6 ubytoven pro bezdomovce, 1 ubytovnu pro příbuzné pacientů, 36 školních internátů a dětských domů, mnohých fondů určených pro problematiku ochrany dětí, 200 bezplatných jídelen (množství v nich podávaného jídla neustále narůstá), a dále sociálních prodejen, výdejních míst, kde se zdarma přidělují oděvy a obuv, a také studentských ubytoven.

Počet osob, jimž byla poskytnuta sociální podpora skrze církevní infrastrukturu (ubytování, stravování, lékařská pomoc), vzrostlo v r. 2011 na 5862. Kromě toho Řecká církev organizovala fungování 54 dětských ozdravných táborů, v nichž pobývá každý rok 15000 dětí. Posvátný synod také vytvořil speciální službu pro péči o imigranty a pro zajištění jim právní pomoci. Nakonec připočtěme, že pravoslavná církev každoročně prokazuje materiální pomoc chudým, zvláštními stipendii podporuje řecké i cizí studenty. Všechny ústavy pravoslavné církve vynaložily celkově za rok 2010 na dobročinnou a sociální práci 96 milionů 234 tisíc 510 Euro.

Přihlédněme i k tomu, že ve výše vzpomenuté částce není započítáno mnišské společenství Svaté Hory Athos, Krétská a Dodekanezská metropole, které nejsou v církevní jurisdikci Řecké církve, ale mají podle řeckých zákonů zvláštní status.

Situace dospěla podle našeho názoru až k tomu, že musíme tyto údaje publikovat. Je potřeba nazvat věci jejich pravými jmény a pohlédnout na ně ze správné perspektivy. Tím by se mělo ukončit nezodpovědné reprodukování mylných a stereotypních informací, které formují pokažený dojem o Řecké pravoslavné církvi. Vytváření takového špatného dojmu očividně odpovídá zájmům, které kdosi má a které nám nejsou zcela pochopitelné."

21. července 2012
www.agionoros.ruHlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz