1247


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 814: #

Administrátor --- 8. 8. 2012
Ještě dva články k činu spáchanému ruskými satanistkami v chrámu Krista Spasitele

Popaschální prohlášení představitelů Ruské pravoslavné církve

Ruská pravoslavná církev, konajíc misii hlásání evangelia, projevuje aktivní pozici v mnohých problematických otázkách a účastní se řešení aktuálních sociálních otázek. Ať už je to pomoc tisícům lidí v době požárů v roce 2010, sbírka prostředků a věcí pro chudé občany, práce s dětmi a mládeží, nebo shromáždění stovek tisíců lidí ke svátosti pásu přesvaté Bohorodice. To vše ukazuje schopnost církve sjednocovat miliony lidí v modlitbě, dobrých skutcích, péči o budoucnost národa. Jenže - bohužel - ne u každého to vyvolává radost, ne všichni to akceptují.

Proticírkevní síly se obávají posilování Pravoslaví v zemi, děsí je obrození národního sebeuvědomění Rusů i masové národní iniciativy. Těchto nepřejícných lidí není mnoho, ale někteří z nich mají vliv a jsou připraveni použít své finanční, informační a administrativní zdroje na diskreditaci hierarchů a kleriků, pro vytváření rozkolů a oddělení lidí od chrámů.

K těmto proticírkevním silám se připojují ti, kteří vyzdvihují falešné hodnoty agresivního liberalismu, neboť církev neotřesitelně trvá na své pozici nepřijímání takových antikřesťanských jevů, jako je uznání stejnopohlavních svazků, svoboda uskutečňovat všechny touhy, nezkrotný konzum, propaganda všedovolenosti a smilstva. Útoky na církev jsou kromě toho výhodné pro ty, jejichž soukromé obchodní zájmy jsou narušeny programem výstavby nových chrámů v hustě osídlených regionech Moskvy a dalších velkých měst.

Střet církve s proticírkevními silami a jejich vzájemná opozice se stávají stále zjevnějšími a přiostřují se. Zvláště patrné se staly ataky v době kolem voleb, což svědčí o politickém rozměru činnosti těchto sil a jejich protiruském zaměření. Používány jsou různé prostředky, je tu dobře plánovaná diskreditační práce. Kleriky zatahují do provokací; biskupové a kněžstvo je v ohnisku neusínající pozornosti nespokojených, kteří vyhledávají sebemenší záminku, aby zneužili čehokoliv a vytvořili špinavý informační podvod.

V poslední době se stala řada aktů vandalismu a poskvrnění chrámů... (Nyní jsou zmíněny hlavní případy, o nichž jsme zde psali v příspěvku č. 778.)

Nemůže vyloučit nová halasná obvinění a projevy ze strany nepřátel víry. Nebezpečnost taktiky, která je proti církvi používaná, spočívá v tom, že podle pravidel manipulace se společenským míněním jsou lži doprovázeny předkládáním reálných faktů tak, aby se potlačovalo a bagatelizovalo to, co je pro manipulátora nevýhodné, publikují se cynická prohlášení vyvolávající hněv, strach, závist, nespokojenost, zlobu. Používají se všechny způsoby demagogie, část faktů se zamlčuje, falšuje se význam události, úmyslně jsou posluchači uváděni do omylu a používána je i lež.

V této situaci je důležité, abychom udrželi jednomyslnost, nenechali se přemoci lží, provokacemi, učili se kriticky hledět na pochybné informace o církvi, nepospíchali s reakcí a veřejnými soukromými prohlášeními. V každodenním církevním životě oponujme těm, kteří chovají k církvi nepřízeň.

Vše, co se dnes děje, není nic nového. V začátku 20. století povstávali nepřátelé Boha proti křesťanské víře, proti církvi, proti našim chrámům a svátostem. I tenkrát existovali mezi věřícími zrádci - tzv. "obnovlenci", kteří byli schopni nechat nepřátele rouhat se Božímu Jménu, svatým ikonám a chrámům, vydat patriarchu, biskupy, kněze, mnichy i světské křesťany, aby byli zatčeni a odvlečeni na záhubu. Tehdy však věřící lid obsadil Alexandro-něvskou lávru a ochránil ji před ozbrojenými bezbožníky, takže nebyla uzavřena a znesvěcena. Duchovenstvo i světští křesťané povstali i na obranu dalších chrámů. Tak mnozí z nich dosvědčili svou věrnost Kristu a jeho Církvi i tím, že padli rukou Božích nepřátel.

Přesně tak musíme i dnes chránit to, co nám bylo Bohem dáno a co je drahé našim srdcím. Nechť se věřící lid nenechá zmást slovy vyzývajícími k souhlasu s hříchem a nepravostí, slovy vyzývajícími odpustit těm, kdo nežádají odpuštění a prohlašují, že nepotřebují odpuštění. Pamatujeme, že nepřítomnost pokání může utvrdit hříšníka ve vědomí své vlastní spravedlnosti a podnítit jej k opakování hříšných činů.

.... Ve dny Velkého půstu jsme se obraceli ke všem, kteří nás slyší, s výzvou k pokání a změně života. Právě pokání otevírá bránu odpuštění. Pán i Církev jsou připraveny s radostí přijmout jakéhokoliv kajícího hříšníka. Těm, kdo trpí a klesá na mysli v souvislosti s proběhlými událostmi, připomínáme, slova samotného Pána Ježíše: "Ve světě soužení míti budete, leč odvahu! - Já jsem přemohl svět!" (Jan 16,33)

Jsme přesvědčeni, že ze současných zkoušek vyjde církev (podobně jako ve 20. století) posílena. Ani nová těžká doba ani "bezmocná smělost"* nás nerozdělí ani neoslabí, neboť je překonáme modlitbou a nadějí na všemohoucí Boží pomoc. Víme, že veškeré zlo a nespravedlnost budou přemoženy mocí Kříže a Vzkříšení Kristova.Odstřelení starého chrámu Krista Spasitele v Moskvě.
Nadpis: "To se nesmí opakovat!"* Z obecného troparu svatým mučedníkům: "...zničili bezmocnou smělost démonů..." (U nás se používá tropar jiný.)

--------------------------------

Výběr z prohlášení spisovatelů a publicistů na podporu trestního řízení proti skupině výtržnic

Jak známo, něco přes sto tzv. "kulturních činitelů", kteří se považují za jediný hlas ruského duchovního života, podepsalo provolání k Vrchnímu soudu s žádostí osvobození od trestní odpovědnosti tří posedlých chuligánek, které spáchaly akt výsměchu nad cítěním pravoslavných věřících v chrámu Krista Spasitele.

Ospravedlňovat výsměch náboženství, bez skrupulí se stavět za zločinné extrémistky, které úmyslně spáchaly dříve připravený akt zhanobení duchovní svatyně ruského Pravoslaví a ruského národa, - to mohou pouze cyničtí nekulturní činovníci, kteří nemají v duši ani lásku k Rusku ani úctu k jeho tisícileté historii.

Naše církev se opírá o pravoslavný národ a to, že se nějací činovníci nekulturnosti postavili proti národu ... hovoří o tom, že jsou cizí tradiční ruské kultuře. ... Jak je to typické, chtějí tlakem na státní orgány všech úrovní dosáhnout svých egoistických cílů.

Církev se nemůže vměšovat do práce soudu. Ale skutečné kulturní osobnosti, praví patrioti a pravoslavné společenství nemají morální právo mlčet a stavět se lhostejně k anticírkevní, antikřesťanské plánované provokaci. Jsme přesvědčeni, že extrémistky, které se dopustily uvědomělého pohanění pravoslavné víry, pravoslavné svatyně a cítění pravoslavných věřících, musejí nést trest odpovídající jejich činům.

Podepsáni spisovatelé, publicisté, historik, redaktoři, ředitel Institutu ruské civilizace, umělci...

Z materiálů přetištěných na rusimperia.infoHlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz