1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 854: #

Administrátor --- 20. 11. 2012
Zpráva z ústředí - Prešovská eparchie má nového arcibiskupa

Svěcení vladyky Rastislava


Vladyka Rostislav, arcibiskup prešovský a Slovenska, přijal biskupské svěcení v katedrále sv. Alexandra Něvského v neděli 18. listopadu 2012. Jeho světitelem byl metropolita Kryštof, předseda Posvátného synodu Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska, spolu s arcibiskupem Jurajem a biskupem Jáchymem. Biskupské chirotonie se zúčastnili také významní archijerejové ze zahraničí. Vladyka Feodor, arcibiskup mukačevsko-užhorodský, z Moskevského patriarchátu, vladyka Porfyrij, biskup jágerský, ze Srbského patriarchátu a vladyka Pajsij, biskup gorlický z Polské metropolie.

Archijerejské chirotonie byli také přítomni zástupci ze všech našich eparchií v čele s metr. prot. ThDr. Jaroslavem Šuvarským, Ph.D., který zahajoval Božskou liturgii. Ze slovenské politické reprezentace přijel do Prešova na svěcení pan Ján Figel, místopředseda Národní rady Slovenska, předseda KDH, který novému prešovskému arcibiskupovi poblahopřál a vyjádřil naději, že se s jeho intronizací otevře nová tvůrčí a požehnaná stránka dějin pravoslaví na Slovensku. Podobně hovořil i ředitel pro věci církevní Ministerstva kultury Slovenska pan Ján Juran, jenž přečetl pozdrav ministra kultury Slovenské republiky pana Marka Maďariče. Za přítomné ekumenické hosty promluvili zástupci řeckokatolické církve a Ekumenické rady církví Slovenska.

Archijerejské žezlo předal arcibiskupu Rostislavovi na konci bohoslužeb metropolita Kryštof s těmito slovy:
"Vaše Vysokopřeosvícenosti Rostislave, arcibiskupe prešovský a Slovenska,
vkládám Vám do rukou arcipastýřské žezlo, abyste jako dobrý pastýř vedl Vám svěřené duchovenstvo a Boží lid cestou spasení do Božího království. Je to žezlo historické, které před Vámi nosili vynikající archijerejové: vladykové Alexij, Dorotej, Nikolaj a Ján. Jste pátým archijerejem, který byl zvolen a ustanoven na prešovskou katedru, jež má hluboké dějinné zakotvení. Původně to byla eparchie mukačevsko-prešovská, jež měla za úkol duchovně pečovat o věřící rusínské národnosti. Dodnes známe pojmy jako Podkarpatská Rus a Prešovská Rus. Toto archijerejské žezlo k Vám přichází po letos zesnulém blahé paměti vladykovi Jánovi. Vladyka Ján se ujal s příslovečnou jemu zodpovědností svěřeného úkolu. Dělal tak s láskou v duchu pravdy a spravedlnosti. Bořil přehrady, které vznikly v lidských srdcích, a budoval mosty tam, kde byla divoká voda nedůvěry, nepochopení a zlé vůle.

Ve Vaší volbě vidíme jasně Boží prozřetelnost. Vaše jméno bylo vylosováno ze tří různých jmen. Hospodin Bůh tak rozhodl, aby nový prešovský arcibiskup a nejvyšší představitel Slovenska byl právě vladyka Rostislav, který nese jméno knížete Rostislava, jenž podobně jako sv. Konstantin Veliký nebo sv. Vladimír, položil základy velkomoravské pravoslavné církve. Jméno Rostislav je identické se jménem Rastko (Krescens), což znamená "růst", a nebo "dát růst". Svatý Rostislav dal vyrůst slovanskému křesťanství a je v širším smyslu zakladatelem všech slovanských pravoslavných církví. Věříme, že se budete se podobat tomu, jehož jméno nosíte a dáte duchovní růst své prešovské pastvě. Podobně jako Vaši předchůdci si získáte i přes své mládí autoritu a úctu, jak v církevních kruzích, tak i u představitelů slovenské státní správy.

Pravoslavné eparchie na Slovensku patřily od založení naší autokefální církve k nejpočetnějším a zároveň nejdůležitějším jejím částem. Z toho důvodu byla v Prešově založena také Pravoslavná bohoslovecká fakulta, která je dnes součástí Prešovské univerzity. Kanonický dozor má nad ní od jejího založení prešovský archijerej.

Máme naději, že s Vaší osobou čeká církev na Slovensku požehnané období, v němž bude vládnout úcta a láska mezi duchovními navzájem i mezi věřícími a duchovními. Pastýřská a misijní služba církve bude viditelná nejenom na východě Slovenska, ale bude zřetelná též v nově ustanovených církevních obcích v západoslovenských krajích v čele s Bratislavou. Těšíme se, že brzy vysvětíte nový pravoslavný chrám v Bratislavě, který bude duchovním přístavem a útočištěm pro všechny pravoslavné obyvatele hlavního města Slovenska.

Nechť Vám Hospodin žehná ve Vašem zodpovědném poslání pro blaho Vám svěřeného Božího lidu, národu i Slovenského státu."
Prvé archijerejské požehnání po duchovní homilii udělil vladyka Rastislav velkému množství přítomných pravoslavných bratří a sester. Novému prešovskému arcibiskupu gratulovali přítomní hosté duchovní i věřící nejenom v katedrálním chrámu, ale také na společném obědě. Pochvalu a uznání za vzornou a pečlivou přípravu svěcení vladyky Rastislava si zaslouží vedení Prešovské pravoslavné eparchie v čele s o. ředitelem mitr. prot. doc. Mgr. Alexandrem Capem, CSc. a o. mitr. prot. Mgr. Michalu Švajkovi, představenému prešovské katedrály a tajemníku ÚER, i dalším jejich spolupracovníkům. Překrásně zpíval při bohoslužbách i při obědě katedrální pěvecký sbor, krojované zpěvačky z Jarabiny a pěvecký sbor z Medzilaborců.

Mnohá a blahá léta vladyku Rastislavovi!

ústředí
       

Videoreportáž z PrešovaDalší zprávy: www.mkpe.sk

Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz