1242


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna pro zveřejňování úvah, oznámení a zpráv
Určeno pro osvětu a misii

Zobrazení příspěvku č. 881: #

Administrátor --- 11. 2. 2013
Archijerejský sněm RPC

Episkopát Moskevského patriarchátu za právo lidí odmítnout elektronickou identifikaci

Archijerejové Ruské pravoslavné církve vystoupili s výzvou zajistit právo požívat sociálního zabezpečení bez elektronických dokumentů.

4. února probíhal v chrámu Krista Spasitele archijerejský sněm RPC. Mj. podpořil právo občanů odmítnout z jakýchkoliv důvodů technologie zpracování osobních údajů.

"Církev považuje za nepřípustné libovolné formy nátlaku na občany, aby používali elektronické identifikační zařízení, prostředky, které jsou součástí automatizovaného sběru dat a čehokoliv, co udává jakoukoliv osobní informaci," praví se v dokumentu schváleném na Sněmu. Dokument se jmenuje "Pozice církve v souvislosti s rozvojem technologií pro platby a pro zpracovávání osobních údajů."

Jak se v dokumentu poznamenává, použití identifikačního zařízení (karta, čip apod.) spolu se současnými technickými prostředky umožňuje realizovat "totální kontrolu člověka bez jeho souhlasu - sledovat jeho pohyb, nákupy, účty, jaké absolvuje lékařské procedury, jakou dostává sociální pomoc, další právně a společensky významné skutky a dokonce i osobní život".

Již nyní vyvolává obavy, co se děje při shromažďování a zpracování osobních údajů dětí, učících se ve všeobecně vzdělávacích institucích, protože shromažďování údajů se nezřídka děje nekontrolovaně a to i takových údajů, které jsou zjevně nepotřebné pro zajištění procesu výuky," prohlásil Sněm.

Podle slov biskupů Moskevského patriarchátu mnozí věřící vyjadřují nesouhlas s povinným přijetím identifikačního kódu a s tím, že se stává jejich nezměnitelným, doživotním i posmrtným atributem. Kromě toho vyvolává znepokojení "sílící tendence k rozšíření shromažďování biometrických údajů o člověku a dokonce objevování se implantovaných elektronických identifikačních zařízení".

Lidé - včetně pravoslavných - kteří si nepřejí vstoupit do nového identifikačního systému, často sdělují, že jsou "zbaveni lékařské pomoci, starobního důchodu a dalších příjmů, potvrzení invalidity a dalších úlev či výhod. Někdy nemohou manipulovat s majetkem, být přijati na školu nebo do zaměstnání, podnikat, hradit služby, získat cestovní doklady. Výsledkem je, že se vytvořila celá společenská vrstva lidí, vyvržených ze všech sfér společenského a státního života," píše se v dokumentu.

RPC je přesvědčena, že vzpomenuté technologie "nesmějí být bezalternativní a povinné". Těm, kdo odmítají tyto technologie přijmout, musí být nabídnuta alternativa - tj. použití tradičních metod identifikace osoby používaných dnes ve většině zemí, kde kanonicky působí Moskevský patriarchát.

"Realizace práva na přístup k sociálnímu zajištění bez elektronických dokumentů musí být zajištěna materiálními, technickými, organizačními a je-li nutno i právními garancemi. Církev má zato, že je nepřípustné, aby nějaký člověk byl nucen přijmout na své tělo jakékoliv viditelné i neviditelné identifikační značky; stejně tak je nepřípustná jakákoliv nucená implantace identifikačního mikro- či nano-elektronického zařízení do lidského těla," zdůraznil Sněm.

Episkopové Moskevského patriarchátu vedle toho uvádějí, že souhlas obyvatelstva k používání prostředků elektronických plateb musí být doprovázen povinným objasněním všech následků přijímaného rozhodnutí. Občanům, kteří si přejí používat tyto prostředky, je potřeba zajistit přístup k informaci o obsahu elektronického zápisu a možnost měnit její obsah. "Nutno garantovat, že tyto osobní informace neuniknou případně nebudou zneužita, a je-li to potřebné zvýšit odpovědnost za nakládání s nimi. Doklady vydávané státem nesmějí obsahovat informaci, jejíž podstata a účel nejsou jasné nebo jsou skrývané před majitelem dokladů. Dále nesmějí obsahovat symboly mající rouhavý či morálně pochybný charakter nebo urážejí city věřících," dodává sněm.

Interfax

P.S.
Ruská pravoslavná církev má - po téměř století trvajícím nepřátelství - v současnosti velice dobré vztahy s ruským státem. (V církvi, kde každá druhá nebo třetí rodina má ve svém příbuzenstvu mučedníka za víru, to někteří považují téměř za zázrak.) Díky těmto novým vztahům není tedy vyloučeno, že nejvyšší státní představitelé vyslyší tento hlas církve a upraví politiku státu v oblasti zavádění elektronických dokladů a identifikačních zařízení.


Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz